Mattias "Mau" Lundell Portfolio Banner
Mattias "Mau" Lundell Systems Designer

MATTIAS "MAU" LUNDELL

Systems Designer

PortfolioDimmMall.png

(Theoretical)

EndLogoByDam0x12.png
Fey Foray Info

System Designer

Pixelartist

Narrative Designer

Fey Foray Backdrop
Fey Foray Info

Gameplay Designer

Lead Programmer

Scrum Master

Fey Foray Logo
Unity Logo
Hand of Creation Backdrop
Hand of Creation Info

Gameplay Designer
Level Design

Blueprint Scripter

Hand of Creation Logo
Unreal Engine 4 Logo
Party? Party! Backdrop
Party? Party! Info
Unreal Engine 4 Logo
Party? Party! Logo

Gameplay Designer

Lead Blueprint Scripter

Town in Peril Backdrop
Town in Peril Info
Town in Peril Logo

Gameplay Designer

Lead Programmer

2D Artist

GameMaker Studio 2 Logo

Find out more about me: